Veelgestelde vragen

Algemeen

Moeten deuren in vluchtroutes altijd met de vluchtrichting meedraaien?

Nee, de vereiste draairichting is afhankelijk van het aantal personen dat in geval van brand is aangewezen op de vluchtroute. Wanneer niet meer dan 37 personen (nieuwbouw) / 60 personen (bestaande bouw) zijn aangewezen op de vluchtroute mogen deuren in deze vluchtroute tegen de vluchtrichting indraaien (Bouwbesluit 2012, artikel 6.25 lid 3). Uiteraard is het wel veiliger wanneer deuren met de vluchtroute meedraaien. Doc/sa adviseert om ook in geval van bestaande bouw de deuren met de vluchtrichting te laten meedraaien wanneer meer dan 37 personen zijn aangewezen op de vluchtroute.

Waar kan ik vinden welke versie van een NEN norm van kracht is?

In artikel 1.2 en de bijlagen 1 en 2 van de Regeling Bouwbesluit 2012. De regeling is in te zien via www.wetten.overheid.nl.

Bekijk alle vragen over algemeen


Brandpreventie

Hoe vaak moeten blusmiddelen worden gecontroleerd en onderhouden?

Conform het Bouwbesluit 2012 geldt een zorgplicht (artikel 1.16) wat onder andere inhoudt dat wettelijk vereiste blusmiddelen adequaat beheerd, gecontroleerd en onderhouden moeten worden zodat een goede werking daarvan kan worden gegarandeerd. In dit artikel worden geen controle- en onderhoudstermijnen genoemd. Artikel 6.31 lid 4 stelt aanvullend dat draagbare en verrijdbare blustoestellen minimaal eenmaal per twee jaar gecontroleerd en onderhouden moeten worden conform de NEN 2559. Doc/sa adviseert om de brandslanghaspels ook minimaal eenmaal per twee jaar door een ter zake kundige te laten controleren en onderhouden. Tevens het advies om hierover ook af te stemmen met uw verzekeringsmaatschappij.

Wanneer moet een brandmeldinstallatie worden gecertificeerd (inspectiecertificaat)?

Voorheen was certificering gekoppeld aan de verplichte doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer (RAC). Tegenwoordig is dat niet meer zo en komt het voor dat een brandmeldinstallatie moet worden gecertificeerd terwijl geen rechtstreekse doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer is vereist. In artikel 6.20 lid 6 en bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 is opgenomen wanneer certificering is vereist. Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 geldt tevens een certificeringsplicht voor de ontruimingsalarminstallatie. Wanneer de brandmeldinstallatie moet worden gecertificeerd, is tevens een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie wettelijk vereist (artikel 6.23 lid 4).

Bekijk alle vragen over brandpreventie


BHV

Is de BHV organisatie geregeld in het Bouwbesluit?

Nee, het inrichten van een BHV organisatie komt voort uit de Arbowet (artikel 15). De BHV-organisatie dient te worden ingericht op basis van een RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie). Doc/sa adviseert om daarbij een koppeling te maken met de brandveiligheidsvoorschriften conform bouwregelgeving (integrale benadering brandveiligheid) en kan voor uw een RI&E-brand uitvoeren.


Zorg

Moeten de bewonerskamers / slaapkamers in een woon-zorgcomplex afzonderlijk worden gecompartimenteerd?

Het is afhankelijk van de gekozen gebruiksfunctie / subgebruiksfunctie of de kamers conform Bouwbesluit 2012 gecompartimenteerd moeten worden. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een groepszorgwoning hoeven de kamers veelal niet te worden gecompartimenteerd. Ondanks dat het compartimenteren van de kamers wettelijk niet altijd is vereist, is het soms raadzaam om een bepaalde mate van compartimentering wel toe te passen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van niet zelfredzame personen en relatief weinig BHV-ers.

Is een woonfunctie voor zorg automatisch ook een gezondheidszorgfunctie?

Nee, de woonfunctie voor zorg is een koppeling tussen wonen en zorg, waarin de zorgcomponent dus al is verwerkt. Het kan wel voorkomen dat in gebouw sprake is van een bouwdeel met een woonfunctie voor zorg en een bouwdeel met een gezondheidszorgfunctie, bijvoorbeeld een woon-zorgcomplex (woonfunctie voor zorg) met tevens een huisartsenpraktijk, fysiotherapie of iets dergelijks (gezondheidszorgfunctie). De combinatie woonfunctie voor zorg in de vorm van kamergewijze verhuur is wel mogelijk.

Bekijk alle vragen over zorg