Privacyverklaring

Docsa, statutair gevestigd aan Zwaanen Heike 12, 5973 PV te Lottum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Daarom zal Docsa persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring en met de geldende AVG.

Contactgegevens:

Docsa

Zwaanen Heike 12

5973 PV, Lottum

Tel: 077-4002852

info@docsa.nl

Suzanne Verheggen is de functionaris Gegevensbescherming van Docsa en is te bereiken via info@docsa.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

De dienstverlening van Docsa is tweeledig. Wij bieden ondersteuning en geven advies met betrekking tot brandveiligheid en bouwregelgeving aan klanten uit zowel de private als publieke markt. Daarnaast verzorgt Docsa cursussen en opleiding voor personen die interesse hebben in het vakgebied brandveiligheid en bouwregelgeving.

Van onze zakelijke contacten verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mailadres t.b.v. facturatie
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Mailadres contactpersoon

Van onze cursisten verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geboortedatum
 • Woonplaats

SOLLICITANTEN:

Aan een sollicitant die via de website reageert op een vacature, wordt vooraf gevraagd om kennis te nemen van, en akkoord te gaan met, deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens die staan vermeld op het Curriculum Vitae worden op de beveiligde server opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de vennoten van Docsa.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd, tenzij naar aanleiding van de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst met Docsa tot stand komt. Op verzoek van Docsa kan de sollicitant instemmen om het CV te bewaren voor toekomstige vacatures voor de maximale periode van één jaar van ontvangst van de sollicitatie.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS:

Docsa verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder nader beschreven doeleinden teneinde een kwalitatief zo goed mogelijke dienstverlening te bieden binnen de gestelde wet- en regelgeving.

Ondersteuning en advies:

 • Het gericht benaderen van (potentiële) klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van gemaakte afspraken en het uitbrengen van offertes;
 • Het uitvoeren van commerciële acties zoals het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Het verzorgen van de juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

Cursussen en opleiding:

Door het invullen van het aanmeldformulier op onze website meldt de cursist zich aan voor één van onze cursussen of opleidingen. De gegevens die we hierdoor verzamelen worden gebruikt voor:

 • Verstrekken van nadere gegevens omtrent de cursuslocatie, aanvangstijd en eindtijd cursus, eventueel versturen aanvullend cursusmateriaal en relevante informatie m.b.t. de cursus of opleiding;
 • Het verzorgen van de juiste administratieve afhandeling van verkoopfacturen;
 • Het verstrekken van deelnamecertificaten aan de cursisten.

NIEUWSBRIEVEN:

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres en persoonsgegevens (uw naam en mailadres) bewaard. Uw gegevens worden uitsluitend voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijk eenvoudige manier die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, zullen wij u na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

CONTACTFORMULIER, BESTELFORMULIER, AANMELDFORMULIER EN E-MAIL :

Wanneer u een contact-, bestel- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van uw bericht, nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

ALGEMEEN:

 • Belastingdienst om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

BEVEILIGEN EN BEWAREN:

Docsa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • De computers van Docsa worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden tijdens de afwezigheid van de gebruiker afgesloten;
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Docsa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens in verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn voor staat. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

De website van Do/sa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Docsa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht t.b.v. het correct uitvoeren van onze administratie, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Docsa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Docsa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@docsa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Docsa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Docsa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@docsa.nl.

MEER INFORMATIE:

Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u deze mailen naar info@docsa.nl of via het contactformulier op onze website www.docsa.nl.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer